ЗАПИТАЙ СВОГО ДЕПУТАТА ТА МЕРА ПРО ЗВІТ

0
2583

Одним із основних принципів здійснення місцевого самоврядування відповідно до ст. 4 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” є підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” “…при здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою…”. Окрім цього, він зобов’язаний не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

У пункті 4 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду у справі № 1-25/99 від 6 липня 1999 року (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови) судом підтверджено позицію законодавця щодо обов’язку головної посадової особи міської громади у проведенні звітів про свою діяльність та визначено форму такого звітування міського голови перед територіальною громадою – це має бути відкрита зустріч з громадянами.

Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”. “…депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним…”.

У ч. 1 ст. 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” зазначено, що депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.

Окрім цього, на місцеву раду покладено обов’язок у визначенні орієнтовних термінів проведення звітів депутатів цих рад перед виборцями.

Частиною 2 ст. 16 названого закону визначено, що звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення та хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

У частині 1 ст. 75 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” зазначено, що “…органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами…”.

ПРОШУ ВАС надати звіт про Вашу роботу як депутата з виконання передвиборної програми за звітний період (2016 рік) або повідомити де, коли і яким чином відбудеться Ваше звітування.

Частина 7 ст. 42 Закону передбачає як мінімум два види звіту сільського, селищного, міського голови:

1) перед територіальною громадою про свою роботу на відкритій зустрічі з громадянами — не рідше одного разу на рік

2) перед радою про роботу виконавчих органів ради — на вимогу не менше половини депутатів відповідної ради у будь-який визначений ними термін.

ЩО ПОВИНЕН МІСТИТИ ЗВІТ ДЕПУТАТА?

Згічно Ч. 2 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначає, Яку інформацію повинен містити звіт депутата місцевої ради.

  • діяльність депутата у раді та в її органах, до яких його обрано.

Оскільки депутат ради зобов’язаний відвідувати пленарні засідання ради (стаття 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), треба вказати кількість відвіданих та пропущених засідань. Слід також описати свою участь у роботі постійних комісій ради (наприклад, кількість відвіданих засідань комісії, рішення, у обговоренні та прийнятті яких депутат брав участь тощо) – пункт 2 частина 1 статті 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», інформацію про виконані доручення ради чи сільського селищного, міського голови (пункт 3 частина 1 статті 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

Пункт 3 частини 2 статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» надає депутату право вносити на розгляд ради свої пропозиції, зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, тому у звіті слід зазначити і цю інформацію.

Якщо депутат входить до складу депутатської групи чи є членом депутатської фракції, то можна зазначити (статті 25, 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад») до складу якої групи, фракції входить, які саме функції виконує.

  • про роботу депутата у виборчому окрузі.

Сюди слід включити інформацію про кількість та суть розглянутих звернень громадян (пункт 5 частина 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), відомості про можливу участь у загальних зборах громадян (пункт 2 частина 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

Якщо депутат порушував перед правоохоронними органами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями будь-які питання, що торкаються інтересів виборців його виборчого округу (пункт 3 частини 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), це також потрібно вказувати в звіті.

До інформації про роботу депутата у виборчому окрузі також належать відомості про вид і кількість пропозицій винесених ним на розгляд органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (пункт 5 частини 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), що стосуються вирішення питань в окрузі, кількість та зміст надісланих депутатських запитів, звернень, запитань з метою вирішення проблем виборців (пункт 1 частини 2 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

  • про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання.

Депутат повинен зазначити інформацію про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, інших рішень ради (пункт 2 частини 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), де і яким способом він інформує виборців про діяльність ради (пункт 4 частина 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

  • про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів.

Мається на увазі участь у громадських слуханнях, масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування та стосуються його виборчого округу (пункт 3 частини 1статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), та інформацію про внесені депутатом на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю (пункт 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

  • про доручення виборців свого виборчого округу.

Слід вказати кількість і зміст виконаних доручень виборців (стаття 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), яким саме чином депутат брав участь у виконанні кожного з доручень.

Як звернутись до депутата

Депутат, як будь-яка особа на виборній посаді, має певні права та ОБОВ’ЯЗКИ.

Право на звернення закріплене у ст. 40 Конституції України, текст якої говорить: ”Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін”

Закон України ”Про звернення громадян” від 02 жовтня 1996 року закріплює у преамбулі такі особливості реалізації права на звернення, як: – внесення пропозицій в органи державної влади щодо поліпшення їх діяльності; – викривання недоліків у роботі органів держави (особиста ініціатива); – оскаржування дій посадових осіб, державних і громадських органів.

Відповідно до норм Закону України ”Про звернення громадян” зверненням громадян є викладені у письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Другий закон, який має відношення до цього питання – Закону “Про доступ до публічної інформації”. Відповідно до ч. ч. 1 – 2 ст. 13 Закону публічною інформацією є:

1) уся інформація, що перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень;

2) інформація про використання бюджетних коштів юридичними особами, що фінансуються з бюджету;

3) інформація про виконання особами делегованих повноважень суб’єктів владних повноважень;

4) інформація про умови постачання товарів, послуг і цін на них (щодо суб’єктів господарювання, які домінують на ринку, наділені спеціальними або виключними правами, є природними монополіями);

5) інформація про стан навколишнього середовища, якість харчових продуктів і предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які загрожують здоров’ю та безпеці громадян;

6) інша інформація, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону розпорядниками публічної інформації є:

1) суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади АРК, інші суб’єкти, які здійснюють владні управлінські функції та рішення яких обов’язкові для виконання;

Якщо потрібно ще щось роз’яснити – звертайтесь.
Як на мене, для всіх кандидатів депутатів треба проводити обов’язковий екзамен на знання Конституції та законов України, що мають відношення до виконання ними їх повноважень. Щоб потім їм не приходилось звертатися за юридичною консультацією до експертів та активістів у Фейсбук.

Добавить комментарий