Куплю пай… у покiйника

0
1956

Новiтнi латифундисти за сприяння влади i судiв втiлюють у життя найцинiчнiшi схеми земельних махiнацiй.

Слова та словосполучення “рейдери”, “рейдерське захоплення” нинi вже мiцно увiйшли до лексикону українцiв. Навiть сусiдська сварка за межу в селi супроводжується цими термiнами — автору доводилося чути, як один чоловiк обзивав iншого рейдером, бо той приорав собi частину нiбито чужої територiї. Але коли йдеться не про межу, не про присадибну дiлянку, а про велетенськi пiдприємства, про тисячi гектарiв землi, про бiзнес—об’єкти з мiльйонними прибутками — тодi вже не до жартiв. Особлива його небезпека в тому, що українська Фемiда не лише закриває очi на рейдерськi атаки — подекуди вона тiсно зрослася з кримiнальними структурами.
Мiж “бiлим” i “чорним” — прiрва глибиною в закон

Як вiдомо, у свiтовiй практицi рейдерством вважають процес агресивного поглинання одного пiдприємства iншим, тобто змiну прав власностi на пiдприємство та його активи без згоди власника. Умовно рейдерство подiляють на три типи — бiле, сiре та чорне. I рiзняться цi типи за ступенем кримiналiзацiї дiй, вжитих рейдерами.

“Бiле” рейдерство полягає в застосуваннi лише законних механiзмiв поглинання активiв та фактично є процесом законної конкурентної боротьби, що, на думку деяких експертiв, є позитивним явищем, яке стимулює розвиток економiки. Основнi операцiї, у даному випадку, проводять лише з цiнними паперами пiдприємства.

“Сiре” рейдерство здiйснюється методами, якi формально носять ознаки законностi, однак при цьому активно використовують фальсифiкованi документи, проводять неправомiрнi збори акцiонерiв або забезпечують судовi ухвали з порушенням встановлених законодавчих норм. Основним сприятливим фактором для iснування цього виду рейдерства є корумпованiсть посадових осiб, державних або недержавних контролюючих органiв — суддiв, реєстраторiв.

Найбiльш кримiналiзованим є “чорне” рейдерство. Окрiм пiдкупу чиновникiв, тут активно використовують силовий вплив — наприклад, примусову змiну керiвництва пiдприємства. Силовi акцiї зазвичай виконують охороннi структури або спецiально найнятi особи, до числа яких часто входять представники злочинного середовища.

Найвiдомiшi рейдерськi атаки останнiх рокiв — гучнi справи довкола кiлькох українських металургiйних комбiнатiв, коли у Нiкополi, Кременчуцi та iнших мiстах тисячi працiвникiв виходили на захист своїх пiдприємств. Проте останнiм часом люди вже не гинуть за метал — металургiйна галузь в умовах свiтової економiчної кризи втрачає свою рентабельнiсть. Натомiсть з’являється iнший ласий iз точки зору рейдерiв об’єкт — земля.
Диктатура починається з землi

Торiк Генеральний секретар ООН Пан Гi Мун заявив про те, що людство стоїть перед ще однiєю загрозою — загрозою голоду i продовольчої кризи. Свiтовий банк пiдготував аналiтичний звiт, у якому йшлося про Україну (поряд з Казахстаном i Аргентиною) як про потенцiйну продовольчу базу свiту — за умови акцентування на агропромисловому комплексi i на ефективнiшому використаннi українських земель. Очевидно, така пiдвищена увага до нашої держави та її агропромислового комплексу з боку свiтового спiвтовариства має спонукати наших полiтикiв до того, аби якнайшвидше скасувати мораторiй на продаж землi, що дiє упродовж останнiх восьми рокiв.

Утiм, мораторiй є цiлком умовною забороною, оскiльки на сьогоднiшнiй день вже з’явилися великi земельнi магнати, латифундисти, якi скуповують за безцiнь, а iнодi i за допомогою шантажу, тиску, обману, дуже часто — пiд прикриттям суддiвських рiшень, земельнi паї, отриманi нашими селянами. Бiльшiсть iз представникiв цiєї групи латифундистiв зосередилися довкола Юлiї Тимошенко i є активними депутатами фракцiї БЮТ у Верховнiй Радi, депутатами мiсцевих виборних органiв, керiвниками рiзного рiвня.

Як ми вже писали, серйознi незаконнi оборудки з землею були проведенi в Броварському, Обухiвському, Києво—Святошинському, Вишгородському, Василькiвському та iнших районах Київської областi. Рiшення судiв, акти права власностi та iншi документи, якi мають пряме вiдношення до незаконних земельних оборудок, всiма посадовими особами ретельно приховуються. З цiєю метою керiвниками органiзацiй, що мають пряме або опосередковане вiдношення до земельних питань, призначають людей, вiдданих особисто Губському. Спроба отримати iнформацiю натикається на опiр i взаємну поруку.

Аби зрозумiти, яку соцiальну напругу створюють непоодинокi випадки захоплення землi, варто прочитати стрiчки новин в iнтернетi: акцiї протесту проти рейдерського захоплення земель пiд Львовом, у Житомирi, акцiї протесту проти вiдведення земельних дiлянок вiдомим рейдерам, учасникам рейдерських атак на “Житомирхлiб” та iншi об’єкти АПК. Трохи ранiше — повiдомлення з села Щасливе Бориспiльського району: “Пiд Києвом орудує рейдерське угруповання з захоплення землi?”. Велетенська кiлькiсть матерiалiв про земельне рейдерство — в Полтавськiй областi.

Iсторична паралель: в усiх без винятку країнах свiту, де рейдери об’єднувалися з латифундистами, страждав народ. Iталiйський фашизм 20—х рокiв ХХ столiття у своїй основi мав саме цi два начала. Латиноамериканськi диктаторськi режими базувалися також на двох класичних складових — рейдерствi й великих латифундiях.

Торiк у Росiйськiй Федерацiї було прийнято антирейдерське законодавство, якого так бракує нам. Оскiльки бiльшiсть рейдерських захоплень проводилися з благословення судiв, тому ця гiлка влади, на думку росiйських полiтикiв, має нести головну вiдповiдальнiсть за сприяння рейдерам. I суддi втратили недоторканнiсть. Кiлькiсть рейдерських атак в Росiї вiдчутно скоротилася до мiнiмуму, проте в перший же мiсяць дiї законодавства близько 200 суддiв було оголошено в розшук. Приклад бiльш нiж красномовний.

Скiлькох суддiв доведеться шукати нашим правоохоронцям у випадку, коли Президент України Вiктор Ющенко “проб’є” свою iдею скасування недоторканностi суддiв i народних депутатiв? За минулий рiк в Українi було зафiксовано 908 рейдерських атак. Лише в 17 випадках суди задовольнили клопотання потерпiлих. Левова частка справ, що розглядалися, стосувалися саме земельного рейдерства.
Влада пiдозрiло мовчить…

Народний депутат України Григорiй Омельченко надiслав депутатське звернення до глави держави, у якому звинуватив суддiв у круговiй поруцi. “Масштаби порушень чинного законодавства судами та можливi соцiальнi наслiдки вiд таких рiшень вже сьогоднi необхiдно вiднести до питання нацiональної безпеки, — стверджує нардеп. — Причому непоодинокими стали випадки, коли суди вищої iнстанцiї не реагують належним чином на порушення закону першої iнстанцiї. Так, зокрема, Апеляцiйний суд Київської областi витребував рiшення Бориспiльського мiськрайонного суду:

№ 2—729/07р. за позовом Бойко Л. П. до Кропива Л. I.

№ 2—735/07р. за позовом Фатєєвої С. В. до Гаврилюк В. В.

№ 2—739/07р. Фатєєва С. В. до Геймур Л. I.

№ 2—742/07р. Бойко Л. П. до Кропива Л. I.

Усього ми нарахували кiлька сотень таких витребованих справ. Незважаючи на те, що згаданi тут рiшення суддi виносили десятками в один день без участi однiєї зi сторiн, самi рiшення мають однаковi орфографiчнi помилки, Апеляцiйний суд Київської областi їх не скасував. Верховний суд України також не проводить систематичного узагальнення даної категорiї справ i не втручається ефективно в протиправну практику, не виступає iнiцiатором внесення до Верховної Ради України важливих змiн законодавства з метою не допустити ухвалення злочинних, по сутi, рiшень. Безкарнiсть у даному питаннi призвела до того, що суди виносять рiшення, де стороною виступають померлi громадяни. Генеральна прокуратура України та її пiдроздiли на мiсцях не вносять протести на такi рiшення судiв i не порушують кримiнальних справ проти конкретних представникiв Фемiди, в дiях яких є ознаки злочину. Державна податкова адмiнiстрацiя України також не виявляє iнтересу до осiб, якi задiяли в незаконних операцiях iз землею сотнi мiльйонiв доларiв, не вивчає походження цих коштiв та механiзми уникнення вiд сплати податкiв до скарбницi”.

Як стверджує Григорiй Омельченко, за цими рiшеннями стоять високопосадовцi, в тому числi й народнi депутати України, якi практично очолюють цi злочиннi угруповання. Виявити їх поiменно не становить проблеми, якби правоохороннi органи в рамках кримiнальних справ допитали суддiв, засновникiв пiдприємств, створених спецiально для здiйснення цих злочинних оборудок.

Народний депутат Омельченко звертається до Президента України з проханням дати доручення Генпрокуратурi проаналiзувати правомiрнiсть ухвалення суддiвських рiшень судами про рейдерське захоплення землi й, у випадку їх невiдповiдностi закону, внести протести та порушити кримiнальнi справи проти суддiв, якi допустили зловживання своїми повноваженнями. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України пропонують проаналiзувати походження коштiв, якi задiянi при незаконних операцiях iз землею, i дати правову оцiнку таким дiям.

Олег ГАНСЬКИЙ
https://www.ukrrudprom.ua/

Добавить комментарий